Regulamin organizacyjny

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie zwany dalej „Domem” zlokalizowany w Klisinie 100, 48 – 118 Lisięcice działa na podstawie:

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.).
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.).
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. zm.).
Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z 1994 r. z późn. zm.).
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1837.).
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z dnia 27 marca 2009 r.).
Uchwały Nr IX/86/2003 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 2 grudnia 2003 roku.
Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących oficerami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.).
Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Klisinie uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Głubczycach.
Statutu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie uchwalonego przez Radę powiatu w Głubczycach.

§ 2

Dom jest samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, podległą Powiatowi Głubczyckiemu.
Bezpośredni nadzór nad Domem sprawuje Zarząd Powiatu Głubczyce.
Dom finansowany jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu i wpływów z usług w ramach działu 85 – opieka społeczna, rozdziału 85202 – domy pomocy społecznej, rozdział 85297 – gospodarstwa pomocnicze oraz dochodów własnych powiatu.

4. Dom posiada 660 miejsc, w tym :

– 631 dla osób przewlekle psychicznie chorych,

– 29 dla osób w podeszłym wieku

W skład DPS w Klisinie wchodzą:

a) Dom w Klisinie 126 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;

b) Filia Boboluszki – 76 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;

c) Filia Branice – 83 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;

d) Filia Radynia – 75 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;

e) Filia Bliszczyce – 81 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;

f) Filia Dzbańce – 190 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;

g) Filia Głubczyce – 29 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób w podeszłym wieku.

5. Do Domu kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnych według następujących zasad:

a) Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

b) Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje w imieniu Starosty Powiatu Głubczyckiego Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.

6. Rezygnacja z domu pomocy społecznej następuje na podstawie pisemnej rezygnacji mieszkańca z miejsca i wydaniu decyzji administracyjnej w imieniu starosty przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wygaśnięciu decyzji o umieszczeniu.

7. Pobyt w Domu jest odpłatny: wysokość i tryb regulowania opłat za pobyt ustalają odrębne przepisy.

8. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach ogłoszeniowych oraz korespondencji:

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia Boboluszki
48-140 Branice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia Branice
48-140 Branice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia Radynia
48-1oo Głubczyce

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia Dzbańce
48-140 Branice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia Bliszczyce
48-140 Branice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia Głubczyce
ul. Dworcowa 10
48-1oo Głubczyce

§ 3

Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za właściwe jego funkcjonowanie oraz pracę personelu, którego jest zwierzchnikiem.
W przypadku nieobecności Dyrektora odpowiedzialność za funkcjonowanie Domu przejmuje Zastępca Dyrektora lub pracownik wskazany przez Dyrektora.
Dyrektor przyjmuje od mieszkańców wnioski i skargi na niewłaściwe funkcjonowanie Domu lub postępowanie personelu.
W przypadku, gdy załatwienie skargi budzi zastrzeżenia lub skarga dotyczy postępowania, mieszkańcy Domu mają prawo zwrócić się o pomoc do Starosty głubczyckiego sprawującego nadzór nad Domem lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.

§ 4

Dyrektor kieruje Domem przy pomocy Zastępcy Dyrektora, pracowników samodzielnych oraz kierowników zespołów, a także zespołów terapeutyczno – opiekuńczych, działu finansowego i pracowników obsługi.
Układ zależności pomiędzy sekcjami i działami oraz strukturę organizacyjną poszczególnych komórek DPS określa schemat DPS Klisino. Schemat układu organizacyjnego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Dyrektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z zatrudnionymi w Domu pracownikami.

§ 5

W domu działają zespoły terapeutyczno – opiekuńcze, składające się z pracowników Domu. Do zadań zespołów należy opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców i ich realizacja wspólnie z mieszkańcami Domu. Z zebrań zespołu terapeutyczno – opiekuńczego każdorazowo sporządzane są protokoły.
Działanie wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik domu, zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu” wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację domu.

§ 6

DPS zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich potrzeby bytowe, społeczne, religijne i zdrowotne na podstawie odrębnych przepisów.
Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność, niezależność, umożliwia rozwój osobowości, a także możliwą rewalidację.
Dom w swojej działalności uwzględnia stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.
Dom może prowadzić działalność, która stwarza dodatkową szansę aktywności mieszkańców i pracy w ramach terapii zajęciowej.

§ 7

Dom świadczy podstawowe usługi:

W zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

a) miejsce zamieszkania,

b) wyżywienie,

c) odzież i obuwie,

d) utrzymanie czystości.

Opiekuńcze, polegające na:

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnacji,

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

2. Wspomagające, polegające na:

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,

c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturowych,

d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,

e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

f) działaniu zmierzającym do usamodzielniania mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,

g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielniania,

h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

i) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,

k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

3. Zdrowotne, polegające na:

a) umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,

b) działaniom zapobiegawczym oraz promowaniu zdrowia,

c) psychoterapii.

§ 8

Zakres i rodzaj usług świadczonych mieszkańcom ustala się w indywidualnych planach wspierania uwzględniając możliwości psychofizyczne i indywidualne potrzeby mieszkańców.

§ 9

Dom umożliwia i pokrywa:

Pokrywa w całości wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych.
Umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
Pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

§ 10

W wykonywaniu swych zadań Dom współpracuje z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

§ 11

Prawa i obowiązki mieszkańców określają procedury opracowane przez Dyrektora Domu.

§ 12

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Głubczyce, dnia 01.03.2011r