Regulamin wynagrodzenia

                                                                                                          Załacznik Nr 1

                                                                                                                            do zarządzenia Nr 10/2009

                                                                                                      Dyrektora DPS Klisino z dnia 08.06.2009

Regulamin wynagradzania

Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008

o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )

ustalam

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

§ 1

Przepisy ogólne

Regulamin wynagradzania zwany dalej „regulaminem” określa:

 1. wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w DPS Klisino
 2. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników DPS w Klisinie
 3. warunki premiowania pracowników w DPS w Klisinie
 4. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego pracownikom DPS  w Klisinie
 5. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego pracownikom DPS  w Klisinie
 6. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 7. zasady wynagradzania za czas niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa
 8. inne składniki związane z zatrudnieniem przysługujące pracownikowi DPS w Klisinie
 9. szczegółowe warunki przyznawania nagród pracownikom DPS w Klisinie

10.szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia i dodatków za pracę poza

rozkładem czasu pracy przyjętym dla danego pracownika DPS

w Klisinie

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

 1. ustawie, rozumie się przez to ustawę z 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )

 1. rozporządzeniu, rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów

z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników

samorządowych ( Dz. U. Nr 50 poz. 398 )

 1. domu, rozumie się przez to Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
 2. pracodawcy, rozumie się przez to Dom Pomocy Społecznej, bądź w stosunku do dyrektora Domu – Starosta Głubczycki
 3. pracowniku, rozumie się przez to osobę zatrudnioną w DPS Klisino

§ 3

Wymagania kwalifikacyjne

 1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne ( wykształcenie, umiejętności

zawodowe, staż pracy ) dotyczące pracowników Domu określa się na

poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych

w rozporządzeniu.

 1. Dopuszcza się zatrudnienie na stanowisku, o którym mowa w ust. 1

osoby nie spełniającej wymagań kwalifikacyjnych na to stanowisko,

pracownika zatrudnionego na tym stanowisku w chwili wejścia w życie

niniejszego Regulaminu.

§ 4

Wynagrodzenie zasadnicze

 1. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych stanowisk

pracowników określone jest na podstawie rozporządzenia.

 1. Maksymalny poziom wynagrodzenia pracowników DPS w Klisinie określa

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę

poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej

pracownikowi – załącznik nr 2.

 1. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje wypłatą

wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego

w umowie wymiaru czasu pracy.

§ 5

Premia – miesięczna

Zasady przyznawania i wypłacania – premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 6

Dodatek funkcyjny

 1. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia za

pracę i może być przyznany na stanowiskach określonych w Załączniku

nr 1 do Regulaminu.

 1. Dodatek funkcyjny nie może być niższy niż 200 zł i wyższy niż 2500 zł.
 2. Dodatek funkcyjny przyznaje i wartość kwotowo ustala dyrektor, zaś

w stosunku do dyrektora starosta.

§ 7

Dodatek specjalny

 1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikom z tytułu zwiększenia

obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

 1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi przez dyrektora,

zaś w stosunku do dyrektora starosta.

 1. Dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 10 %

i nie więcej niż 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego pracownika, któremu dodatek specjalny przyznano.

 1. Dopuszcza się w wyjątkowych okolicznościach zmniejszenie bądź też

zwiększenie przyznanego dodatku specjalnego.

§ 8

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

 1. Pracownikowi wykonującemu prace w porze nocnej przysługuje dodatek

do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości

20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego ( nie niższego niż

minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone w Dzienniku Ustaw ).

2. Tryb i zasady określa Kodeks Pracy.

§ 9

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa.

 1. zasady wynagradzania za czas niezdolności do pracy spowodowanych

chorobą i macierzyństwem określają przepisy Ustawy z dnia 26.06.1974

kodeks pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 95 z późn. zm.

oraz ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych

z  ubezp. społ. w razie choroby i macierzyństwa ( tekst jednolity: Dz. U.

    z 2005 roku nr 31 poz. 267 z późn. zm.)

§ 10

Inne składniki związane z zatrudnieniem przysługujące pracownikom

DPS w Klisinie

 1. dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z ustawą i rozporządzeniem
 2. nagroda jubileuszowa zgodnie z ustawą i rozporządzeniem
 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)
 4. jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę zgodnie z ustawa i rozporządzeniem.

§ 11

 1. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada na 21 listopada

każdego roku, mogą zostać przyznane nagrody dla pracowników w

ramach posiadanych środków na wynagrodzenie, biorąc pod uwagę

zaangażowanie   w pracy, wykonywanie dodatkowych obowiązków,

dyscyplinę pracy, rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków.

W stosunku do dyrektora nagrodę może przyznać starosta.

 1. Prawo do nagrody przysługuje także pracownikowi przebywającemu na

zasiłku chorobowym, urlopie lub innej usprawiedliwionej nieobecności.

3.  Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Dyrektor Domu.

§ 12

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i ponad wymiar

 1. W przypadku wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, w razie

wyboru przez pracownika wypłaty wynagrodzenia w trybie art. 42 ust. 4 ustawy wypłaca się je w sposób następujący:

1)   za każdą godzinę pracy przysługuje 100 % stawki godzinowej

wynagrodzenia

2)   za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek w wysokości:

a)    100 % wynagrodzenia- za prace w godzinach nadliczbowych

przypadających w nocy, niedzielę i święta, nie będące dla

pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem

czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi za

pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym

rozkładem czasu pracy

b)   50 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych

przypadającym w każdym innym dniu niż określony w lit. „ a „

 1. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania składników

wynagrodzenia określonego w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie pracownika

wynikające z jego osobistego zaszeregowania, z tym że do podstawy

obliczenia składnika nie wlicza się dodatku funkcyjnego.

§ 13

Rozliczenie podróży służbowej

   Do należności pracowników z tytułu podróży służbowych stosuje się:

1)    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub

samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej na

obszarze kraju ( Dz. U. Nr 236 poz. 1990 ze zm.) z tym ustaleniem, że

wymogu określonego w § 8a, w zakresie dokumentowania kosztów

podróży służbowej nie stosuje się i nie uznaje za warunek prawny

rozliczenia się z pracownikiem oraz

2)    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia

2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ( Dz. U. Nr 236 poz. 1991).

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy

o pracownikach samorządowych,  rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych, przepisy ust. Kodeksu Prawa oraz inne przepisy prawa.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2009r.