Usługi

Dom świadczy podstawowe usługi:

1. W zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

a)    miejsce zamieszkania,

b)   wyżywienie,

c)    odzież i obuwie,

d)   utrzymanie czystości

2. Opiekuńcze, polegające na:

a)    udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b)   pielęgnacji,

c)    niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

2. Wspomagające, polegające na:

a)    umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b)   podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,

c)    umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturowych,

d)   zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,

e)    stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

f)     działaniu zmierzającym do usamodzielniania mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,

g)    pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielniania,

h)   zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

i)     finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37  ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

j)     zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,

k)   sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

3. Zdrowotne, polegające na:

a)    umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,

b)   działaniom zapobiegawczym oraz promowaniu zdrowia,

c)    psychoterapii.