Dzbańce

Budynek, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej ma swoją 90-letnią historię. Obecnie w Domu przebywa 190 mieszkańców, w tym 95 mężczyzn i 95 kobiet. Dom położony jest w malowniczej miejscowości, na terenie gminy Branice, 20 km. od Głubczyc.

Filia DPS

O nas

Budynek, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej ma swoją 90-letnią historię. W 1916 roku czeski biskup Nathan zakupił majątek ziemski w Dzbańcach i wybudował pierwszy pawilon mieszkalny dla psychicznie chorych mężczyzn z terenów Śląska.

Budynek stanowił wówczas filię branickiego szpitala, a opiekę sprawowały siostry zakonne, które prowadziły gospodarkę i administrację domu. Z dniem 01.01.1979 roku zapadła decyzja o utworzeniu samodzielnej placówki: Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, podległej Wydziałowi Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Od 01.01.1999 roku Dom stał się samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej podległą Powiatowi Głubczyckiemu. W 2002 roku DPS wzbogacił się o windę osobową tak bardzo przydatną naszym mieszkańcom.

W 2007 roku przeprowadzono remont generalny pralni przekształcając ją w pawilon mieszkalny. W budynku dawnej pralni znajdują się pokoje mieszkalne z łazienkami. Z dniem 01.03. 2011 roku nastąpiła reorganizacja DPS Dzbańce w ramach której Dom stał się filią DPS Klisino. Zlikwidowano biura administracji dzięki, którym pozyskano pokoje mieszkalne i zostało przyjętych 47 nowych mieszkańców.

Dom posiada również instalację solarną, pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną.

Obecnie w Domu przebywa 190 mieszkańców, w tym 95 mężczyzn i 95 kobiet. Działa sześć zespołów terapeutycznych:

  • I zespół terapeutyczny „Seniorki”,
  • II zespół terapeutyczny „Amazonki”,
  • III zespół terapeutyczny „Westalki”,
  • IV zespół terapeutyczny „Korsarze”,
  • V zespół terapeutyczny „Orły”
  • VI zespół terapeutyczny.

Podstawowe usługi świadczone przez Dom to:

  • usługi w zakresie potrzeb bytowych,
  • usługi opiekuńcze,
  • usługi wspomagające.

Video:
Link

Dom położony jest w malowniczej miejscowości, na terenie gminy Branice, 20 km. od Głubczyc, które są siedzibą powiatu. Teren wokół domu jest pięknie zagospodarowany, znajduje się tam sad oraz ogród z dużą ilością drzew ozdobnych, altany, skalniak z oczkiem wodnym, mnóstwo rabat kwiatowych i trawników.

W budynku głównym znajduje się sala rehabilitacyjna, gdzie odbywają się zajęcia usprawniające schorzenia mieszkańców oraz kaplica, w której raz w tygodniu odbywają się msze św.

Podstawowym celem Domu jest aktywizacja i stymulacja indywidualnego rozwoju podopiecznych, pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego związanych z samoobsługą, higieną osobistą, organizacją czasu wolnego mieszkańcom poprzez różnorodne formy, metody rehabilitacji i terapii, zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi podopiecznych Podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej mieszkańców odbywa się poprzez rehabilitację ruchową, rehabilitację leczniczą, terapię zajęciową w ramach zajęć indywidualnych i grupowych. Usprawnianie osób starszych przede wszystkim uwzględnia ich hierarchię potrzeb, koncentrując się najpierw na podtrzymaniu i przywróceniu zdolności do wykonywania podstawowych, a następnie złożonych czynności dnia codziennego.

Dom zapewnia mieszkańcom szeroką gamę usług terapeutycznych odpowiednich do ich możliwości. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany personel, który współpracując z mieszkańcem poszukuje dla niego zajęcia zgodnie z jego oczekiwaniami i zainteresowaniami. Wspólnym celem pracowników jest rozbudzanie w mieszkańcach pasji, chęci do życia, rozwijania zainteresowań, aktywności fizycznej i psychicznej.

Dom prowadzi działania w zakresie zapobiegania sytuacjom społecznie nieakceptowanym. Wszelkie konflikty rozwiązywane są indywidualnie z mieszkańcem oraz w miarę potrzeby na spotkaniach zespołu opiekuńczo-terapeutycznego. Mieszkaniec bezpośrednio, bądź przez Radę Mieszkańców ma możliwość współdecydowania o sprawach bytowych, formach zajęć kulturalnych i rekreacyjnych oraz w zakresie pozostałych usług świadczonych przez Dom.

Podopieczni są pod stałą opieką lekarza rodzinnego, a także mają stały dostęp do lekarzy specjalistów.

Filia Dzbańce w liczbach

97

Powierzchni użytkowej

190

Osób objętych opieką filii DPS

16

Osób kadry pracowniczej
Kierownik filii DPS Klisino w Dzbańcach

Aleksandra Tomczak

 

Zarządzanie filiami DPS

Klisino

Siedziba DPS

Bliszczyce

Filia DPS w Bliszczycach

Boboluszki

Filia DPS w Boboluszkach

Branice

Filia DPS w Branicach

Dzbańce

Filia DPS w Dzbańcach

Głubczyce

Filia DPS w Głubczycach

Kietrz

Filia DPS w Kietrzu

Radynia

Filia DPS w Radynii

KONTAKT

Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować, masz pytania – napisz lub zadzwoń na podane poniżej dane teleadresowe.

Filia w Dzbańcach

Dzbańce-Osiedle, 48-140 Branice

77 485 72 67
77 485 70 35

e-mail: dps.dzbance@gmail.com