Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

realizuje inwestycję:

"Ochrona powietrza regionu opolskiego poprzez zakup i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Klisinie"

Całkowita wartość projektu: 3 625 566,24 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 999 451,30 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Umowa nr RPOP.04.03.00-16-001/12-00 o dofinansowaniu projektu pn.

“Ochrona powietrza regionu opolskiego poprzez zakup i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Klisinie”

 

 1. Numer i nazwa Osi priorytetowej w ramach Programu RPOP.04.00.00 Ochrona środowiska
 2. Numer i nazwa Działania w ramach osi priorytetowej Programu RPOP.04.03.00 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 3. Lokalizacja projektu

 

Powiat Gmina Miejscowość
Głubczycki Głubczyce Klisino
Głubczycki Głubczyce Dzbańce
Głubczycki Głubczyce Bliszczyce
Głubczycki Głubczyce Głubczyce
Głubczycki Głubczyce Radynia
Głubczycki Branice Branice
Głubczycki Głubczyce Boboluszki
 1. Celowość realizacji projektu i jego wpływ na otoczenie

Cele projektu i jego wpływ na otoczenie:

Realizacja projektu ma służyć osiągnięciu celów krótkoterminowych (rezultatów) i długoterminowych.

Zakładanymi rezultatami projektu są:

 • Moc zainstalowana – energia odnawialna słoneczna – 0,2759 MW/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych 2056,76 MWh/rok

Osiągniecie zakładanych celów krótkoterminowych wpłynie bezpośrednio na osiągniecie celów długoterminowych.

Celem ogólnym projektu:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Klisinie poprzez instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz uzupełniające termomodernizacje.

Cele szczegółowe:

 • Znaczna poprawa parametrów budynków dotycząca energooszczędności; budynki poprzez ocieplenie ścian oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej będą potrzebowały dużo mniejszych ilości energii do ogrzania tak dużej powierzchni. Ciepło nie będzie marnotrawione.
 • Zapewnienie komfortu termicznego osobom przebywającym w budynku, w szczególności pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Klisinie;
 • Pozyskiwanie „czystej energii” wykorzystywanej do podgrzania ciepłej wody użytkowej, dzięki instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła;
 • Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Głubczyckiego poprzez zastosowanie w projekcie odnawialnych źródeł energii;
 • Poprawa estetyki i funkcjonalności budynków Domu Pomocy Społecznej w Klisinie poprzez prace modernizacyjne elewacji;

Grupę docelowa projektu stanowią osoby przebywające stale w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie oraz w jego filiach a także personel, który pracuje w DPS Klisino. Ponadto grupę docelowa stanowią także wszyscy mieszkańcy regionu, którzy mogą w przyszłości potrzebować pomocy udzielanej przez instytucje jaką jest dom pomocy społecznej.

Dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków oraz zainstalowaniu solarów, znacznie obniżą się koszty ogrzewania budynków oraz poprawi się komfort mieszkania w nich. Instalacja solarna pozwoli na podgrzanie ciepłej wody użytkowej przy użyciu czystej energii, a co za tym idzie na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza. Zmodernizowane budynki będą bardziej komfortowe i przyjazne ich mieszkańcom, pozwolą na ograniczenie kosztów ogrzewania a instalacja solarna i pompy ciepła pozwolą na uzyskiwanie czystej energii zużywanej do podgrzania ciepłej wody i dogrzewania budynków. Wymiana okien, rynien i docieplenie ścian znacznie zmniejszy ubytki ciepła z budynków i poprawi komfort termiczny przebywających w nich ludzi. Chęć realizacji tego projektu wynika zarówno z potrzeb ekonomicznych jak i z ekologicznych. Do osiągnięcia pozytywnego efektu ekologicznego przyczyni się także pozyskiwanie czystej energii z instalacji solarnych i pomp ciepła. Pozytywny efekt ekologiczny przełoży się także na oszczędności finansowe.

Mniejsze straty ciepła z budynków i pozyskiwanie energii odnawialnej pozwolą na duże oszczędności w budżecie beneficjenta. Dzięki kompleksowej termomodernizacji budynki Domu Pomocy Społecznej w Klisinie staną się bardziej komfortowe. Utrzymanie komfortu termicznego jest bardzo istotne w przypadku ośrodka, gdzie przebywają głównie osoby starsze i chore.

Realizowany projekt ma przyczynić się do ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, co w efekcie doprowadzi do poprawy jakości powietrza w regionie.

 1. Opis przedmiotu projektu

W ramach projektu przewidziano zakres prac odpowiedni do potrzeb w poszczególnych budynkach wchodzących w skład DPS Klisino i tak:

 • docieplenie ścian zewnętrznych – budynki: w Dzbańcach – główny i Pawilon
 • wymiana okien – budynki: główny w Dzbańcach
 • modernizacja systemu grzewczego (pompy ciepła): budynki: główny w Dzbańcach i w Bliszczycach
 • modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej (instalacja solarna) – 9 budynków.

Wybrany do realizacji wariant jest najbardziej korzystny dla inwestora i spełnia wszystkie wymogi ustawowe.

Produktami projektu będą:

 • Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 118 szt.
 • Liczba obiektów objętych termomodernizacja – 10 szt.
 1. Informacje o zawartych umowach przez Dom Pomocy Społecznej w Klisinie w ramach realizowanego projektu.
Data zawarcia umowy Instytucja zarządzająca Tytuł umowy
25.01.2013r. Województwo Opolskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Opolskiego Umowa nr RPOP.04.03.00-16-001/12-00 o dofinansowanie Projektu:Ochrona powietrza regionu opolskiego poprzez zakup i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Klisinie  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Data zawarcia umowy Nazwa wykonawcy Tytuł umowy
17.04.2013r. WEMA KOMPLEKSOWE ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE JÓZEF MOSZEK, 47-208 Pokrzywnica ul. Młyńska 10, 47-208 Pokrzywnica, OCHRONA POWIETRZA REGIONU OPOLSKIEGO POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH I POMP CIEPŁA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI W BUDYNKACH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE – Termomodernizacja budynków polegająca na wymianie okien, drzwi i ociepleniu ścian w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie (filia Dzbańce i Bliszczyce) na podstawie projektów.
OCHRONA POWIETRZA REGIONU OPOLSKIEGO POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH I POMP CIEPŁA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI W BUDYNKACH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE.
17.04.2013 LP INS-STAL Przedsiębiorstwo Handlowo-Instalacyjne S. C. Tadeusz Leszko, Jerzy Pawłowski, Przemysław Leszko, Konradowa 3C, 48-303 NYSA, CZĘŚĆ I – Wykonanie instalacji solarnych w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie i w podległych zakładach (Klisino, Branice, Boboluszki, Dzbańce, Bliszczyce i Głubczyce) na podstawie projektów.
24.04.2013 K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna, Ul. Szkolna 46, 44-200 RYBNIK CZĘŚĆ II – Wykonanie instalacji pozyskiwania energii cieplnej geotermalnej za pomocą pomp ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie (filia Dzbańce i Bliszczyce) na podstawie projektów
16.04.2013r. MEDIA LIGHT Jacek Mojski 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6 Wykonanie 9 szt. jednostronnych tablic informacyjnych o wymiarach 70cm x 90 cm wraz z dostawą zgodnie z wyceną stanowiącą zał. nr 1 oraz wymaganiami określonymi w zał. nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 03.04.2013 r.
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI Ochrona powietrza regionu opolskiego poprzez zakup i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Klisinie.
23.04.2013r. Zarządzanie Nieruchomościami Projektowanie Bieniarz, ul. Tuwima 9/4, 48-100 Głubczyce CZĘŚĆ I – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu instalacji solarnych i instalacji pozyskiwania energii cieplnej geotermalnej za pomocą pomp ciepła w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Klisinie
23.04.2013r. Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa ADP S. C. Dariusz Kozłowski, Mirosław Janiec, ul. Kochanowskiego 11, 48-100 GŁUBCZYCE CZĘŚĆ II – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji budynków w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie.