Nasze usługi odpowiadają na potrzeby

Dom świadczy swoje usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych i wspomagających.

Usługi Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

1. Potrzeby bytowe

 • miejsce zamieszkania
 • wyżywienie
 • odzież i obuwie
 • utrzymanie czystości
 

2. Opiekuńcze

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
 • pielęgnacji
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
 

3. Wspomagające

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturowych
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną
 • działaniu zmierzającym do usamodzielniania mieszkańca domu, w miarę jego możliwości
 • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielniania
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
 • finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37  ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu
 • sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu
 

4. Zdrowotne

 • umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne
 • działaniom zapobiegawczym oraz promowaniu zdrowia
 • psychoterapii