POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach określonych przez Administratora jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą: Klisino 100, 48-118 Lisięcice,

tel.: 77 405 04 70, adres e-mail: DPS_Klisino@poczta.onet.pl

DPS działa w oparciu o przepisy prawa, w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 7. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących oficerami represji wojennych i okresu powojennego, 
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

9.Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Klisinie uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Głubczycach.

10.Statutu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie uchwalonego przez Radę powiatu w Głubczycach.

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

W ramach prowadzonej działalności, Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu:

 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przy czym w celach związanych z zatrudnieniem koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez Administratora danych szczególnych kategorii w zakresie wynikającym w szczególności z prawa pracy (art.6 ust. 1 lit. b: art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności realizacja obowiązków związanych z profilem działalności instytucji, a także wystawianie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO, w przypadku danych wrażliwych art. 9 ust 2 lit. b i lit c); Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt, obowiązującego w jednostce.
 3. Na podstawie zgody, w szczególności uzyskania zezwolenia na kontakty z podmiotem danych, (art.6 ust. 1 lit. a; RODO): Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez Administratora za zbędne.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jednocześnie administrator oświadcza, iż:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w przypadku danych zebranych za zgodą lub w celu wykonania umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany również prawo do przenoszenia danych.

Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.

Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych (IOD):

adres poczty elektronicznej: DPS_Klisino@poczta.onet.pl

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ogólna klauzula informacyjna zgodna z RODO

informacje dla pracowników/dane pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej z siedzibą: Klisino 100, 48-118 Lisięcice, tel.: 77 405 04 70, adres e-mail: DPS_Klisino@poczta.onet.pl
 1. Kontakt z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych adresem e-mail: DPS_Klisino@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie umowy o pracę /umowy zlecenia. Dane zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO w stosunku do danych zwykłych i art. 9 ust.2 lit. b w stosunku do danych szczególnej kategorii.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Dane przetwarzane w związku z wykonaniem umowy nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. W oparciu o podane dane osobowe administrator nie będzie podejmował w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach