W tym miejscu znajdziesz pomocne porady oraz informacje związane ze staraniem się o miejsce w DPS

Gdy masz pytania

Warto przeczytać niżej zamieszczone porady. Być może znajdziesz w nich odpowiedzi na swoje pytania. Zawsze możesz także do nas napisać lub zadzwonić.

Prawdopodobnie znajdziesz tu odpowiedź

Jeśli nie, zachęcamy do odwiedzenia działu “kontakt“. Znajdą tam Państwo potrzebne dane teleadresowe.

O kwestiach szczegółowych, dotyczących bytowania w DPS, poinformujemy Państwa w osobistym kontakcie po uzyskaniu pozytywnej decyzji ws pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie.

SKIEROWANIE I UMIESZCZENIE OSOBY W DOMU

Do Domu kieruje się, a następnie umieszcza osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Postępowanie w sprawie skierowania oraz umieszczenia w Domu wszczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

DOKUMENTY WYMAGANE W SPRAWIE SKIEROWANIA DO DOMU:

 • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w Domu,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo-emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury
 • zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu oraz jej potrącanie przez właściwy organ rentowo-emerytalny,
 • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu lub umowa na partycypowanie w tej opłacie,
 • zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Postępowanie w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej a następnie umieszczenia osoby w Domu, wszczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem Ośrodka Pomocy Społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sobieskiego 5
48-100 Głubczyce

SPOSÓB ROZPATRZENIA SPRAWY

Przez postępowanie administracyjne rozumie się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji, o której mowa wyżej.

Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń.

W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Dokumentacja z Ośrodka Pomocy Społecznej jest rejestrowana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. PCPR wydaje decyzję w sprawie skierowania lub odmowy skierowania do DPS. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

ZASADY ODPŁATNOŚCI

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt w Domu wnoszą:

 1. Mieszkaniec – nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. Gmina, z terenu której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
 4. Koszt utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy od 01.02.2020 r. wynosi 3567,50 zł.

Jeśli możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim, zapraszamy do kontaktu