UCHWAŁA NR CLIV/422/2014 ZARZĄDU POWIATU W GŁUBCZYCACH Z DNIA 9 KWIETNIA 2014 ROKU

W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 596, 645) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Na wniosek Dyrektora DPS w Klisinie w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, uchwalonym uchwałą nr CXXV/306/2013 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 18.07.2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

“Dom posiada 743 miejsca, w tym:
– 714 dla osób przewlekle psychicznie chorych,
– 29 dla osób w podeszłym wieku.

W skład Domu Pomocy Społecznej w Klisinie wchodzą:
a) Dom w Klisinie – 138 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;
b) Filia Boboluszki – 76 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;
c) Filia Branice – 83 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;
d) Filia Radynia – 75 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;
e) Filia Bliszczyce – 81 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;
f) Filia Dzbańce – 190 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;
g) Filia Głubczyce – 29 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób w podeszłym wieku.
h) Filia Kietrz – 71 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;”

2. W § 2 pkt. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach ogłoszeniowych oraz korespondencji n/w nazw:

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
filia w Boboluszkach
48-140 Branice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
filia w Radyni
48-100 Głubczyce

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
filia w Dzbańcach
48-140 Branice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
filia w Kietrzu
48-130 Kietrz
Pl. Biskupa Konrada 1a

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
filia w Branicach
48-140 Branice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
filia w Bliszczycach
48-140 Branice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
filia w Głubczycach
Głubczyce ul. Dworcowa 10”

3. § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„Dyrektor w sprawie rozpatrywania i załatwiania spraw przyjmuje strony w
Klisinie – poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 11:00
Boboluszkach – środa od godz. 11:00 do godz. 12:00
Branicach – środa od godz. 12:30 do godz. 13:30
Radyni – czwartek od godz. 10:00 do godz. 12:00
Bliszczycach – piątek od godz. 13:00 do godz. 15:00
Dzbańcach – czwartek od godz. 12:00 do godz. 13:00
Głubczycach – piątek od godz. 11:00 do godz. 12:00
Kietrzu- czwartek od godz. 13:30 do godz. 15:00″

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Józef Kozina
Irena Sapa
Radosław Gorzko
Sławomir Musiał
Benedykt Pospiszyl


 

Załącznik do uchwały nr CXXV/306/2013 Zarządu Powiatu w Głubczycach
z dnia 18 lipca 2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Dom Pomocy Społecznej zwany dalej „domem” jest samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej podległą Starostwu Powiatowemu w Głubczycach. Bezpośredni nadzór nad domem sprawuje Zarząd Powiatu w Głubczycach.

Działanie Domu oparte jest na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595).
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pózn. zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.).
4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330 z pózn. zm.)
5. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 231 poz. 1375)
6. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (Dz. U. z 2012, poz. 964)
7. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)
8. Uchwały Nr Lll/95/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 grudnia 2011r.
9. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących oficerami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012r. poz. 400)
10. Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Klisinie uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Głubczycach.
11. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie uchwalonego przez Radę Powiatu w Głubczycach.

§ 2.

1. Dom ma siedzibę w Klisinie 100, poczta 48-118 Lisięcice, gmina Głubczyce
2. Jest domem stałego pobytu.
3. Dom posiada 672 miejsc. W tym:
• 643 dla osób przewlekle psychicznie chorych,
• 29 dla osób w podeszłym wieku.

W skład Domu Pomocy Społecznej w Klisinie wchodzą:

a) Dom w Klisinie – 138 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;
b) Filia Boboluszki – 76 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;
c) Filia Branice – 83 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;
d) Filia Radynia – 75 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;
e) Filia Bliszczyce – 81 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;
f) Filia Dzbańce – 190 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci;
g) Filia Głubczyce – 29 mieszkańców: dom przeznaczony dla osób w podeszłym wieku.

4. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
5. Kombatanci oraz osoby represjonowane posiadają prawo do korzystania z pierwszeństwa w uzyskani miejsca w Domu.
6. Rezygnacja z domu pomocy społecznej następuje na podstawie pisemnej rezygnacji mieszkańca z miejsca w domu pomocy społecznej i wydaniu decyzji administracyjnej. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej rezygnacja następuje na wniosek opiekuna prawnego.
7. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

1. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach ogłoszeniowych oraz korespondencji n/w nazw:

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
filia w Boboluszkach
48-140 Branice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
filia w Radyni
48 -100 Głubczyce

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
filia w Dzbańcach
48-140 Branice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
filia w Branicach
48-140 Branice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
filia w Bliszczycach
48-140 Branice

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
filia w Głubczycach
48-100 Głubczyce ul. Dworcowa 10

§ 3.

1. Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za właściwe jego funkcjonowanie oraz pracę personelu, którego jest zwierzchnikiem.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora odpowiedzialność za funkcjonowanie Domu przejmuje Zastępca Dyrektora lub pracownik wskazany przez Dyrektora.
3. W domu funkcjonują działy:
– opiekuńczo terapeutyczny,
– administracyjny,
– księgowość.
4. Dyrektor przyjmuje od mieszkańców wnioski i skargi na niewłaściwe funkcjonowanie Domu lub postępowanie personelu.
5. W przypadku, gdy załatwienie skargi budzi zastrzeżenia lub skarga dotyczy postępowania, mieszkańcy Domu mają prawo zwrócić się o pomoc do Starosty głubczyckiego sprawującego nadzór nad Domem lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.

§ 4.

1. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy Zastępcy Dyrektora, pracowników samodzielnych oraz kierowników zespołów, a także zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, działu księgowego i pracowników obsługi.
2. Układ zależności pomiędzy sekcjami i działami oraz strukturę organizacyjną poszczególnych komórek OPS określa schemat OPS Klisino. Schemat układu organizacyjnego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Dyrektor lub Zastępca Dyrektora nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z zatrudnionymi w Domu pracownikami.

§ 5.

1. W domu działają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, składające się z pracowników Domu. Do zadań zespołów należy opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców i ich realizacja wspólnie z mieszkańcami Domu. Z zebrań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego każdorazowo sporządzane są protokoły.
2. Działanie wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik domu, zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu” wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację domu.

§ 6.

1. DPS zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich potrzeby bytowe, społeczne, religijne i zdrowotne na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność, niezależność, umożliwia rozwój osobowości, a także możliwą rewalidację.
3. Dom w swojej działalności uwzględnia stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.
4. Dom może prowadzić działalność, która stwarza dodatkową szansę aktywności mieszkańców i pracy w ramach terapii zajęciowej.

§ 7.

Dom świadczy podstawowe usługi:

1. W zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości.

2. Opiekuńcze, polegające na:

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

3. Wspomagające, polegające na:

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturowych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
f) działaniu zmierzającym do usamodzielniania mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielniania,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
i) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

4. Zdrowotne, polegające na:

a) umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
b) działaniom zapobiegawczym oraz promowaniu zdrowia,
c) psychoterapii.

§ 8.

Zakres i rodzaj usług świadczonych mieszkańcom ustala się w indywidualnych planach wspierania uwzględniając możliwości psychofizyczne i indywidualne potrzeby mieszkańców.

§ 9.

Dom umożliwia i pokrywa:

1. Pokrywa w całości wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych.
2. Umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
3. Pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
4. Może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Struktura organizacyjna domu

§ 10.

Dyrektorowi domu bezpośrednio podlegają:

a) zastępca dyrektora domu
b) główna księgowa
c) kierownik działu kadr
d) kierownik zespołu opiekuńczo-terapeutycznego
e) specjaliści
f) główny specjalista ds. BHP

W ramach struktury organizacyjnej występują następujące działy:

I. Dział głównej księgowej:

a) st. specjalista ds. księgowych,
b) księgowa,
c) st. księgowa,
d) st. referent,
e) referent.

II. Dział administracji:

a) kierownik działu kadr,
b) główny specjalista ds. BHP,
c) specjaliści,

III. Dział kierownika zespołu:

dział terapeutyczno-opiekuńczy:

a) terapeuta,
b) instruktor ds. kulturalno-oświatowych ,
c) instruktor terapii zajęciowej,
d) pracownik socjalny,
e) specjalista pracy socjalnej,
f) opiekun,
g) asystent osoby niepełnosprawnej,
h) pokojowa,
i) fizjoterapeuta,
j) masażysta.

sekcja obsługi:

a) szef kuchni,
b) kucharz,
c) pomoc kuchenna,
d) kierowca,
e) magazynier.

Zadania szczegółowe

§ 11.

Do zadań poszczególnych komórek organizacyjnych należy :

1. Dyrektor odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie domu i prawidłową organizację pracy.

• samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Domu i ponosi za nie odpowiedzialność,
• kieruje działalnością Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• dysponuje środkami budżetowymi i majątkiem Domu,
• wydaje zarządzenia wewnętrzne związane z działalnością Domu,
• zarządza i przeprowadza kontrole wewnętrzne we wszystkich komórkach,
• współdziała w opracowywaniu planu gospodarczego i finansowego oraz wydaje niezbędne regulaminy i instrukcje.
• reprezentuje Dom na zewnątrz.

Zastępca Dyrektora

• odpowiada za stan techniczny budynków OPS oraz urządzeń technicznych w nich znajdujących,
• odpowiada za stan technicznych przyległego do budynku otoczenia,
• współpracuje w zakresie zamówień publicznych,
• współpracuje ze specjalistami w zakresie nadzoru remontów i usług stosując się do ustawy o zamówieniach publicznych,
• nadzoruje racjonalne zużycie materiałów budowlanych do remontów,
• współdziała w opracowywaniu planu gospodarczego i finansowego oraz wydaje niezbędne regulaminy i instrukcje,
• reprezentuje Dom na zewnątrz,
• odpowiada za ochronę p.poż. w OPS w Klisinie wraz z filiami.

2. Dział głównej Księgowej:

• prawidłowe opracowanie planów finansowych i budżetowych oraz analiza wykonania tych planów,
• racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zapewnienie realizacji zadań związanych z działalnością Domu,
• sporządzanie list płac pracownikom Domu, prowadzenie dokumentacji z tym związanej, terminowa wypłata wynagrodzeń,
• rozliczanie inwentaryzacji,
• prowadzenie księgowości i kasy zakładowej,
• prowadzenie ewidencji składników majątkowych Domu,
• naliczanie podatków zgodnie z przepisami,
• przechowywanie zabezpieczenie ksiąg i dochodów księgowych oraz przestrzeganie właściwego obiegu dokumentów finansowych zgodnie z obowiązująca instrukcją,
• odpowiada za prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych.

3. Dział kierownika zespołu:

I. Do prawidłowego funkcjonowania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego należy:
• systematyczne wdrażanie do obsługi w czynnościach dnia codziennego, kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych,
• zadbanie o wygląd zewnętrzny mieszkańca,
• kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole , rozwijanie samodzielności i aktywności społecznej,
• ćwiczenia sprawności manualnej,
• prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych zgodnie z opracowanym programem i planem pracy,
• dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, życzliwy i taktowny stosunek do mieszkańców,
• karmienie mieszkańca o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,
• pomoc mieszkańcom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych o ile stan zdrowia mieszkańca tego wymaga,
• dbanie o czystość i estetyczny wygląd oddziałów, korytarzy, łazienek, ubikacji, kuchenek i pokoi mieszkańców,
• respektowanie praw mieszkańców do godności, intymności i prywatności. Sprawianie pogrzebu zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
• organizowanie różnorodnych form terapii zajęciowej,
• organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez kulturalnych i turystycznych,
• organizuje pracę oraz nadzoruje realizację zadań działu (prowadzi nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem pralni, kuchni oraz obsługi),

II. Pracownicy socjalni odpowiedzialni są za:

• odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z przyjęciem mieszkańca do domu i jego wypisaniem,
• kontrola nad opłatami mieszkańców za pobyt w domu,
• prowadzenie bieżących spraw mieszkańców.

III. Pracownicy sekcji obsługi odpowiedzialni są za:

pracownicy kuchni:
• przygotowywanie posiłków zgodnie z ustalonymi normami żywieniowymi i sanitarnymi,
• przygotowanie diet zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i zaleceniami lekarskimi,

kierowcy:
• stan techniczny i wyposażenie pojazdu,
• bezpieczeństwo w czasie podróży pasażerów,
• bierze udział w wyjazdach plenerowych mieszkańców,

magazynier:
• prowadzi magazyn żywnościowy i techniczny zgodnie z gospodarką magazynową.

4. Dział administracyjny:

I. kierownik działu kadr:

• prowadzi dokumentację związaną z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników, w tym kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej, prowadzi dokumentację pracowniczą zgodnie z kodeksem pracy,
• terminowo sporządza sprawozdania,
• opracowuje regulaminy, instrukcje, zakresy czynności, prowadzi sprawy związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników,
• prowadzi nadzór nad planami urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów,
• prowadzi sprawy związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym personelu,

II. główny specjalista ds. BHP:

• specjalista BHP czuwa nad bezpieczną pracą pracowników i bezpieczeństwem mieszkańców,
• prowadzenie spraw związanych z BHP,
• prowadzenie dokumentacji związanej z-wypadkami w pracy, prowadzenie szkoleń wewnątrz zakładowych z zakresu BHP,
• dokonywanie zakupów towarów i usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

III. specjaliści:

• dokonywanie zakupów towarów i usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
• prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem gospodarowanie mieniem domu prowadzenie gospodarki transportowej,
• rozliczanie szkód komunikacyjnych, pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz,
• prowadzi ubezpieczenia komunikacyjne oraz budynków,
• uczestniczy w zespołach powypadkowych w celach ustalenia okoliczności przyczyn wypadków,
• sporządza zestawienia ciot. zużycia wody, energii, oleju opałowego, węgla,
• prowadzi ewidencję zestawień zużycia mediów, prowadzi sprawy związane z działalnością ZFŚS, prowadzi ewidencję kancelaryjna oraz pocztową, prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników,
• wykonuje czynności związane z ochroną danych osobowych ABI

Prawa obowiązki mieszkańców.

§ 12.

1. Mieszkaniec ma prawo do:

a) godnego traktowania,
b) uzyskania pełnej informacji o świadczeniach domu,
c) pomocy w zaspokojeniu swoich potrzeb i ochrony prawnej,
d) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczącej jego osoby (uwzględniając stan zdrowia; stan prawny mieszkańca),
e) zgłaszanie wniosków i skarg do dyrektora domu,
f) przyjmowanie odwiedzin krewnych i znajomych,

2. Obowiązkiem mieszkańca domu jest w szczególności:

a) współdziałanie z personelem domu w zaspakajaniu swoich potrzeb,
b) dbanie o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek, w miejscu przebywania,
c) przestrzeganie norm i zasad życia społecznego,
d) dbałość o mienie domu,
e) ponoszenie opłat za pobyt w domu.

3. Obowiązki mieszkańców domu nie mogą być nadmierne w stosunku do ich możliwości
4. Szczegóły życia mieszkańców określa odrębny regulamin mieszkańców, ustalony przez dyrektora domu po zasięgnięciu opinii mieszkańców

§ 13.

W wykonywaniu swych zadań Dom współpracuje z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

§ 14.

Prawa i obowiązki mieszkańców określają procedury opracowane przez Dyrektora Domu.

§ 15.

Dyrektor w sprawie rozpatrywania i załatwiania spraw przyjmuje strony w:

Klisinie – poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 11:00
Boboluszkach – środa od godz. 11:00 do godz. 12:00
Branicach – środa od godz. 12:30 do godz. 13:30
Radyni – czwartek od godz. 10:00 do godz. 12:00
Bliszczycach – piątek od godz. 13:00 do godz. 15:00
Dzbańcach: – czwartak od godz. 12:00 do godz. 13:00
Głubczycach – piątek od godz. 11:00 do godz. 12:00

§ 16.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu w Głubczycach

Klisino, dnia 18 lipca 2013 r.