Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora DPS Klisino z dnia 08.06.2009

Regulamin wynagradzania

Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) ustalam

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

§ 1

Przepisy ogólne

Regulamin wynagradzania zwany dalej „regulaminem” określa:

 1. wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w DPS Klisino
 2. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników DPS w Klisinie
 3. warunki premiowania pracowników w DPS w Klisinie
 4. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego pracownikom DPS w Klisinie
 5. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego pracownikom DPS w Klisinie
 6. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 7. zasady wynagradzania za czas niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa
 8. inne składniki związane z zatrudnieniem przysługujące pracownikowi DPS w Klisinie
 9. szczegółowe warunki przyznawania nagród pracownikom DPS w Klisinie
 10. szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia i dodatków za pracę poza rozkładem czasu pracy przyjętym dla danego pracownika DPS w Klisinie

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie, rozumie się przez to ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)
 2. rozporządzeniu, rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398)
 3. domu, rozumie się przez to Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
 4. pracodawcy, rozumie się przez to Dom Pomocy Społecznej, bądź w stosunku do dyrektora Domu – Starosta Głubczycki
 5. pracowniku, rozumie się przez to osobę zatrudnioną w DPS Klisino

§ 3

Wymagania kwalifikacyjne

 1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne (wykształcenie, umiejętności zawodowe, staż pracy) dotyczące pracowników Domu określa się na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu.
 2. Dopuszcza się zatrudnienie na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 osoby nie spełniającej wymagań kwalifikacyjnych na to stanowisko, pracownika zatrudnionego na tym stanowisku w chwili wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

§ 4

Wynagrodzenie zasadnicze

 1. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych stanowisk pracowników określone jest na podstawie rozporządzenia.
 2. Maksymalny poziom wynagrodzenia pracowników DPS w Klisinie określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi – załącznik nr 2.
 4. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje wypłatą wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

§ 5

Premia – miesięczna

Zasady przyznawania i wypłacania – premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 6

Dodatek funkcyjny

 1. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia za pracę i może być przyznany na stanowiskach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Dodatek funkcyjny nie może być niższy niż 200 zł i wyższy niż 2500 zł.
 3. Dodatek funkcyjny przyznaje i wartość kwotowo ustala dyrektor, zaś w stosunku do dyrektora starosta.

§ 7

Dodatek specjalny

 1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikom z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.
 2. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi przez dyrektora, zaś w stosunku do dyrektora starosta.
 3. Dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 10% i nie więcej niż 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika, któremu dodatek specjalny przyznano.
 4. Dopuszcza się w wyjątkowych okolicznościach zmniejszenie bądź też zwiększenie przyznanego dodatku specjalnego.

§ 8

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

 1. Pracownikowi wykonującemu prace w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego (nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone w Dzienniku Ustaw).
 2. Tryb i zasady określa Kodeks Pracy.

§ 9

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa.

 1. zasady wynagradzania za czas niezdolności do pracy spowodowanych chorobą i macierzyństwem określają przepisy Ustawy z dnia 26.06.1974 kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 95 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezp. społ. w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 31 poz. 267 z późn. zm.)

§ 10

Inne składniki związane z zatrudnieniem przysługujące pracownikom DPS w Klisinie

 1. dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z ustawą i rozporządzeniem
 2. nagroda jubileuszowa zgodnie z ustawą i rozporządzeniem
 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)
 4. jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę zgodnie z ustawa i rozporządzeniem.

§ 11

 1. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada na 21 listopada każdego roku, mogą zostać przyznane nagrody dla pracowników w ramach posiadanych środków na wynagrodzenie, biorąc pod uwagę zaangażowanie w pracy, wykonywanie dodatkowych obowiązków, dyscyplinę pracy, rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków. W stosunku do dyrektora nagrodę może przyznać starosta.
 2. Prawo do nagrody przysługuje także pracownikowi przebywającemu na zasiłku chorobowym, urlopie lub innej usprawiedliwionej nieobecności.
 3. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Dyrektor Domu.

§ 12

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i ponad wymiar

 1. W przypadku wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, w razie wyboru przez pracownika wypłaty wynagrodzenia w trybie art. 42 ust. 4 ustawy wypłaca się je w sposób następujący:

1) za każdą godzinę pracy przysługuje 100% stawki godzinowej wynagrodzenia

2) za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek w wysokości:

a) 100 % wynagrodzenia – za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedzielę i święta, nie będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy

b) 50 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadającym w każdym innym dniu niż określony w lit. „a”

 1. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania składników wynagrodzenia określonego w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, z tym że do podstawy obliczenia składnika nie wlicza się dodatku funkcyjnego.

§ 13

Rozliczenie podróży służbowej

Do należności pracowników z tytułu podróży służbowych stosuje się:

 1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 poz. 1990 ze zm.) z tym ustaleniem, że wymogu określonego w § 8a, w zakresie dokumentowania kosztów podróży służbowej nie stosuje się i nie uznaje za warunek prawny rozliczenia się z pracownikiem oraz
 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236 poz. 1991).

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych, przepisy ust. Kodeksu Prawa oraz inne przepisy prawa.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r.