Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

Nazwa zadania

"Rewitalizacja zabytkowego parku w Klisinie - ETAP III"

o wartości 349 274,02 PLN został zrealizowany w 2015 r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Opolu.

Wartość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: 238 700,00 PLN.