Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

1.NAZWA PROJEKTU :

“Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i integrację z mieszkańcami Kietrza”

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.10.02.00-16-0018/17-00 z dnia 16.02.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.02 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

BENEFICJENT: POWIAT GŁUBCZYCKI

2.OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

OD: 2017-10-02

DO (zakończenie rzeczowe) 2018-08-31
DO (zakończenie finansowe) 2018-09-16

3.WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 4 590 616,58 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 4 590 616,58 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 3 442 962,38 zł

4.OPIS PROJEKTU:

Przedmiotowy projekt polega na dostosowaniu infrastruktury budynku DPS Filia w Kietrzu i adaptacji pomieszczeń strychu do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami, w tym przypadku przewlekle psychicznie chorymi. Budynek został przejęty od Szpitala Powiatowego w Głubczycach. Budynek w latach 2012-2013 przeszedł gruntowny remont przy dotacji udzielonej przez ROPS w Opolu. Zrealizowane zadanie dostosowało budynek ZOL w Kietrzu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewniło właściwy standard wymagany przepisami prawa. Niniejszy projekt zakłada wykonanie prac budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z dociepleniem ścian, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą instalacji c.o. i c.w.u., montażem windy w przygotowanym szybie, kompleksowym przygotowaniem pokoi do nauki codziennych czynności (8 pokoi dla 23 osób) i pomieszczeń terapeutycznych na zaadaptowanym poddaszu, montażu pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowaniu przyległego terenu, w tym adaptacja budynku gospodarczego na budynek magazynowy.

Dzięki realizacji projektu powstaną produkty:

 1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 3. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
 4. Budynki dostosowane w ramach projektu do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi – 1 szt. Teren działek nr 1805/6,1805/7, 1806/3 na których realizowany będzie projekt jest zlokalizowany na obszarze układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków w jego średniowiecznych granicach pod nr 119/57 z 12.09.1957 r. Dla wszystkich planowanych prac uzyskano wymagane decyzje i pozwolenia.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób zależnych, ich aktywizacja i integracja z mieszkańcami Kietrza. Projekt zmierza też do stworzenia jak najlepszych warunków do usamodzielnienia się pensjonariuszy i ich powrót do rodzin i środowiska. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez dostosowanie infrastruktury obiektu DPS w Klisinie Filia w Kietrzu – adaptację pomieszczeń na pokoje do nauki codziennych czynności i przygotowanie pracowni mających pomóc w realizacji zakładanych celów, tj. do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym osobami niepełnosprawnymi.

Cele szczegółowe:

 • wdrażanie do samodzielnego mieszkania i wypełniania obowiązków związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń, przygotowywaniem posiłków, dbaniem o czystość odzieży
 • rozwijanie umiejętności gospodarowania budżetem (planowanie wydatków, dokonywanie zakupów)
 • zwiększenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w codziennym życiu
 • rozwijanie umiejętności organizowania czasu wolnego
 • wdrażanie do pracy („próby podjęcia pracy”)

Mieszkańcy uzyskają nadzór w obowiązkach życia codziennego takich jak funkcjonowanie w życiu codziennym, rozwiązywanie problemów interpersonalnych, spędzanie czasu wolnego, zajęcia rehabilitacyjne i przygotowujące do zatrudnienia. Cele te realizowane będą dzięki grupie wsparcia. Skład grupy wsparcia stanowić będą pracownicy zatrudnieni w DPS.

Dodatkowo powstaną pomieszczenia:

 1. Pracownia komputerowa: 6 stanowisk komputerowych, projektor, drukarka i tablica interaktywna. Praca z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oddziałuje na szereg zmysłów takich jak: wzrok, słuch, dotyk, doskonale stymuluje przetwarzanie informacji, wyzwala procesy orientacyjne, pobudza wyobraźnię.
 2. Pracownia terapii zajęciowej – do prowadzenia zajęć w różnych formach terapii; rodzaj terapii uzależniony będzie od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańca.
 3. Świetlica dzienna do spotkań w większych grupach, spędzania czasu wolnego oraz do organizowania imprez okolicznościowych. Wyposażona będzie w telewizor, zestaw wypoczynkowy, stoły i krzesła oraz meble (komoda lub kredens).
 4. Kuchenka podręczna, gdzie mieszkańcy samodzielnie będą mogli przygotowywać sobie dodatkowe posiłki, organizować zajęcia kulinarne. Doposażona w niezbędne sprzęty AGD oraz meble.
 5. Pracownia Doświadczania Świata, Muzyki i Teatru będzie służyć poznawaniu i pobudzaniu zmysłów poprzez odpowiednio dobrane bodźce, które mają stymulować wzrok, słuch, dotyk, węch.
 6. Składzik porządkowy, w którym podopieczni będą przechowywać drobny sprzęt gospodarczy, który posłuży do codziennych prac porządkowych w pokojach oraz innych pomieszczeniach. W celu ułatwienia komunikacji między kondygnacjami w budynku oraz z otoczeniem zostanie zamontowana winda osobowa. Dzięki zwiększeniu liczby mieszkańców o 23 osoby utworzone zostanie dodatkowo 11 etatów.

Projekt zakłada też rewitalizację terenów przyległych do budynku, ich uporządkowanie i doposażenie. Celem jest stworzenie przestrzeni do organizacji otwartych spotkań oraz wydarzeń kulturowych, zachęcanie pensjonariuszy DPS i mieszkańców społeczności lokalnej do organizacji szeroko rozumianej integracji społecznej i podejmowanie współpracy na różnych płaszczyznach. Aby zachęcić mieszkańców do aktywnego korzystania z rewitalizowanej przestrzeni zakończenie prac zostanie uwieńczone imprezą integrującą mieszkańców DPS i ich rodzin z mieszkańcami Kietrza.

Kontynuacją działań będą cyklicznie organizowane imprezy i animowanie czasu wolnego przez pracowników DPS oraz organizowanie otwartych spotkań tematycznych, potańcówek na świeżym powietrzu oraz pikników integracyjnych dla mieszkańców DPS i społeczności lokalnej gminy Kietrz. Działania rewitalizacyjne będą miały wpływ na poprawę jakości życia oraz zmianę przekonań na temat charakteru placówki i osób zależnych przebywających w niej oraz zwiększenie poziomu integracji ze społecznością. Rewitalizacja terenu zielonego wokół DPS będzie pełnić funkcję społeczną sprawiającą, że mieszkańcy DPS nie będą czuli się wykluczeni z życia społeczności lokalnej, mimo swojego stanu zdrowia. Pensjonariusze deklarują chęć pracy na rzecz utrzymania terenu zielonego. Poprzez te działania będą więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Realizacja projektu odpowie na potrzeby integracji ze społecznością lokalną gminy i zwiększy świadomość na temat aktywizacji osób zależnych. Cele projektu są zgodne z RPO WO na lata 2014-2020 określonymi w SZOOP Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Jego realizacja wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz stworzy warunki do wzrostu zatrudnienia. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:

 1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 11 etatów
 2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 11 etatów
 3. Liczba osób zależnych korzystających z usług w zakresie opieki w budynkach dostosowanych do świadczenia usług w ramach projektu – 23 osoby.